Lietuvos architektų sąjunga
Statusas, misija ir tikslai

Statusas, misija ir tikslai

LAS statusas ir misija

 • Lietuvos architektų sąjunga (toliau – LAS) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis diplomuotus architektus-fizinius asmenis, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais. LAS tęsia 1924 m. įkurtos Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos kūrybinę ir visuomeninę veiklą.
 • LAS nuo meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo dienos yra meno kūrėjų organizacija, įgijusi visas su tokios organizacijos statusu susijusias teises bei pareigas.
 • LAS savo veikioje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.
 • LAS turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.
 • LAS už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LAS prievoles.
 • LAS teisinė forma – asociacija.
 • LAS pavadinimas yra Lietuvos architektų sąjunga.
 • LAS veikla yra neterminuota.
 • LAS ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.
 • LAS buveinė keičiama Suvažiavimo sprendimu LR asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

LAS tikslai

 • skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionaliosios architektūros sklaidą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, ugdyti ir puoselėti krašto architektūrinę kultūrą, vadovaujantis tradicijomis bei pasaulio architektūros pasiekimais, propaguoti LAS narių kūrybą Lietuvoje ir pasaulyje;
 • tinkamai atstovauti LAS narių interesams Lietuvoje ir pasaulyje, ugdyti architektų profesinį meistriškumą;
 • rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius architektūrinius renginius, parodas, skelbti konkursus, organizuoti arba remti seminarus, temines konferencijas, profesines stažuotes; siūlyti kandidatus valstybinėms bei kitokioms meno premijoms gauti, vykdyti įvairias kūrybines programas;
 • ginti LAS narių kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti LAS nariams, padėti sukurti architektų veiklai teisinius pagrindus;
 • teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos viešosios valdžios institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos viešosios valdžios institucijomis plėtros, urbanistikos ir architektūrinio vystymo, kultūros paveldo ir gamtinės aplinkos saugojimo srityje;
 • savarankiškai ir kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, meno kūrėjų ir kitomis organizacijomis ruošti ir dalyvauti įgyvendinant Respublikos programas, susijusias su kultūrine veikla. Ypatingą dėmesį skirti programoms, tiesiogiai susijusiomis su architektūros inovacijomis ir architektūrinio paveldo išsaugojimu;
 • bendradarbiauti su svetur gyvenančiais lietuvių ir užsienio architektais, Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis, būti tarptautinių organizacijų nare;
  rūpintis architektūros mokslo vystymu ir architektūros specialistų ruošimu, jų profesinės kvalifikacijos kėlimu, aktyviai dalyvauti tam skirtuose renginiuose;
  propaguoti profesinės etikos pagrindus ir skatinti architektus jos laikytis;
 • reikšti savo nuomonę ir duoti išvadas autorinės teisės ir autorystės klausimais;
 • steigti laikinas ir nuolat veikiančias komisijas, komitetus, sekcijas atskiroms architektūros problemoms nagrinėti, jaunųjų architektų, asocijuotų narių ir kitų architektūrinę veiklą vykdančių asmenų kūrybinei veiklai vystyti.

 

Daugiau:

 

Kontaktai

Lietuvos architektų sąjunga
Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 275 6483
El. paštas info@architektusajunga.lt

Juridinio asmens kodas: 191934984
PVM mokėtojo kodas: LT 919349811

Plačiau...

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Archyvai

Atgal